Renovering och förändring av lägenhet

Enligt §33 i föreningens stadgar är du som lägenhetsinnehavare skyldig att begära tillstånd av föreningens styrelse om du avser att göra några väsentliga förändringar i din lägenhet. T ex måste du begära tillstånd för att riva en innervägg. Ansökan ska inkomma till styrelsen med utlåtande från behörig byggnadsingenjör/konstruktör. Anledningen till detta beskrivs i utlåtandet nedan från Kjell Fridlund, byggnadsingenjör.

Om du ska göra ingrepp som kan vara störande för dina grannar uppskattas det om sätter upp en lapp i porten någon vecka innan.

Utlåtande:
Fastighetens byggnad är byggd med en traditionell bärande stomme från början av 1900-talet (fram till ca 1935 då betong började ta över), med primärt bärande murade tegelytterväggar och inre tegelpelare samt stabiliserande trapphus.

Bjälklagen består huvudsakligen av träbjälklag med 4” x 9” träbjälkar c/c 600 mm upplagda på dels de bärande tegelväggarna eller tegelpelarna men huvudsakligen upplagda på ett primärt bärande stålbalkssystem som hållfasthetsmässigt är dimensionerat rätt men inte för att klara nedböjningar utan att understödjas av de sekundärt bärande mellanväggarna av ca 100 mm murade slaggplattor!

Dessa sekundärt bärande mellanväggar går därmed inte att ta bort utan avväxlingar och noggrann konstruktionskontroll med nya hållfasthetsberäkningar. Tillräckligt mycket mellanväggar måste alltid få stå kvar för att understödja stålbalksbjälklaget och motverka bjälklagets nedböjning som inte får vara större än 1/600-del av spännvidden.

Normala dörröppningar upp till ca 1200 mm bredd går dock att ta upp, om de inte ligger närmare att upplag för stålbalkarna än ca 700 mm. Detta ska alltid kontrolleras av BRF och kompetent konstruktör.

Anmälan enligt Plan- och bygglagen, PBL kap 10 § 5, ska i dessa fall alltid lämnas till Stadsbyggnadskontoret och en godkänd kontrollansvarig enligt PBL ska alltid anlitas under hela projektet, från idé och projektering, via anmälan och samrådsmöte med stadsbyggnadskontoret till och med färdigställande och slutbevis från kommunens sida. Detta gäller även alla ombyggnader av el-installationer och VVS-installationer inkl. ventilation. För el, vatten, gas och avloppsinstallationer krävs behörighet och för ventilation ska Skorstensfejarmästare besiktiga och godkänna, före och efter eventuella ändringar eller åtgärder!